Ἄλλα· 👉 δεκάτης συνόδου 👉 Ῥοδερίχου

April 13, 2024

Τόνδε τὸν λόγον ἔγραψεν ὁ Ῥοδέριχος.

Πρόγραμμα τῆς δεκάτης συνόδου

Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο.

Τῷ Σαββάτῳ ἢ Κρόνου ἡμέρᾳ (13-04-2024)

12:00-12:30 Εἰσαγωγή

Οἱ μετέχοντες περὶ τῆς συνόδου καὶ περὶ ἀλλήλων καὶ περὶ ἄλλων συνόδων μανθάνουσιν.

12:30-13:30 Φαίδων

Μελέτημα τοῦ Παύλου (Pablo Villaoslada).

13:30-14:00 Λουκιανοῦ λόγοι

Μελέτημα τοῦ Ῥοδερίχου (Rodrigo Portela).

17:00-18:00 Περιήγησις τοῦ Ῥωμαϊκοῦ Θεάτρου καὶ τοῦ τείχους

Μελέτημα τοῦ Γεωργίου (Jorge Rosales).

18:15-19:15 Φαίδων

Μετὰ τοῦ Παύλου.

19:20-20:00 Παίγνια περὶ τῶν ἀναγνωσθέντων καὶ ἄλλα

Μετὰ τοῦ Ῥοδερίχου

Τῇ Κυριακῇ ἢ Ἡλίου ἡμέρᾳ (14-04-2024)

11:00-12:30 Μῦθοι ἐν τῷ Κήπῳ

Μελέτημα τῆς Γέμμης (Gema Navarro)

13:00-14:00 Παρασκευὴ παιδιῶν

Μετὰ τοῦ Παύλου

17:00-19:00 Λουκιανοῦ λόγοι

Μετὰ τοῦ Ῥοδερίχου

19:20-20:00 Παίγνια περὶ τῶν ἀναγνωσθέντων καὶ ἄλλα

Μετὰ τοῦ Ῥοδερίχου

20:00 Τέλος τῆς συνόδου


Προηγούμενος λόγος
Περὶ τῆς δεκάτης συνόδου Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο. Ἆρα συνόδου ἑλληνιζόντων μετέχειν βούλει; Ἐλθὲ οὖν παρ’ ἡμᾶς καὶ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶτταν ἀσκῶμεν.

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)