Πρόγραμμα τῆς ἑβδόμης συνόδου
2020-02-17 19:20

Περὶ τῆς ἑβδόμης συνόδου
2020-01-20 00:00

Πρόγραμμα τῆς ἕκτης συνόδου
2019-07-17 00:00

Περὶ τῆς ἕκτης συνόδου
2019-06-14 00:00

Πρόγραμμα τῆς πέμπτης συνόδου
2019-03-01 00:00

Περὶ τῆς πέμπτης συνόδου
2019-02-21 00:00

Πρόγραμμα τῆς τετάρτης συνόδου
2018-08-25 19:18

Περὶ τῆς τετάρτης συνόδου
2018-07-19 00:00

Περὶ τῆς τρίτης ξυνόδου
2018-05-03 00:00

Πρόγραμμα τῆς τρίτης συνόδου
2018-02-08 00:00

Περὶ τῶν μελετημάτων τῶν συνεδριῶν
2017-07-04 00:00

Τί ὄφελος;
2017-06-29 00:00