Πρόγραμμα τῆς ἑβδόμης συνόδου
2020-02-17 07:20

Περὶ τῆς ἑβδόμης συνόδου
2020-01-20 12:00

Πρόγραμμα τῆς ἕκτης συνόδου
2019-08-27 02:04

Περὶ τῆς ἕκτης συνόδου
2019-06-14 12:00

Πρόγραμμα τῆς πέμπτης συνόδου
2019-03-01 04:13

Περὶ τῆς πέμπτης συνόδου
2019-02-21 12:47

Πρόγραμμα τῆς τετάρτης συνόδου
2018-08-25 07:18

Περὶ τῆς τετάρτης συνόδου
2018-07-19 12:24

Περὶ τῆς τρίτης ξυνόδου
2018-05-03 12:00

Πρόγραμμα τῆς τρίτης συνόδου
2018-02-08 05:37

Περὶ τῶν μελετημάτων τῶν συνεδριῶν
2017-07-04 12:00

Τί ὄφελος;
2017-06-29 12:00