Ἄλλα· 👉 ὀγδόης συνόδου 👉 Ῥοδερίχου

February 16, 2024

Τόνδε τὸν λόγον ἔγραψεν ὁ Ῥοδέριχος.

Πρόγραμμα τῆς ὀγδόης συνόδου

Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο.

Τῷ Σαββάτῳ ἢ Κρόνου ἡμέρᾳ (29-04-2023)

12:00 Εἰσαγωγή

Οἱ μέτοχοι ἐλθόντες περὶ τῆς συνόδου καὶ περὶ ἀλλήλων καὶ περὶ ἄλλων συνόδων μανθάνουσιν.

12:30 Διήγημα τοῦ μύθου τῶν Ἅνσελ καὶ Γρέτελ

Μελέτημα τοῦ Παύλου (Pablo Villaoslada).

13:30-14:00 Γραμματικὰ ὀνόματα

Ὀλίγα περὶ τοῦ ὀνόματος καὶ τοῦ ῥήματος ἵνα ῥᾷον ᾖ περὶ τῆς γραμματικῆς ὧν ἀναγιγνώσκομεν ἑλληνιστὶ διαλέγεσθαι. Μετὰ τοῦ Ῥοδερίχου (Rodrigo Portela).

17:00 Ἀνάγνωσις τοῦ Συμποσίου τοῦ Λουκιανοῦ

Μελέτημα τοῦ Παύλου.

18:00 Γραμμάτων ὀνόματα καὶ γλώττης ἰδέα

Μετὰ τοῦ Ῥοδερίχου.

18:20 Διάλειμμα


18:30-20:00 Κωνσταντῖνος Καβάφης. Ἀνάγνωσις καὶ ἀκρόασις ᾀσμάτων τοῦ ποιητοῦ.

Μετὰ τῶν Ῥαφαὴλ καὶ Ἀγγέλου (Rafael καὶ Chico Herrera)

Δεῖπνον ἐν ἑλληνικῷ ἑστιατορίῳ.

Τῇ Κυριακῇ ἢ Ἡλίου ἡμέρᾳ (30-04-2023)

11:00 Διάλογος διὰ τοῦ δικτύου μετ’ ἄλλων ἑλληνιζόντων

12:00-14:00 Πορεία εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς πόλεως καὶ περιήγησις

Μελέτημα τοῦ Ῥαφαήλ.

17:00 Περὶ τοῦ Λόγου, νέου βιβλίου τῆς ἑλληνικῆς γλώττης

Μετὰ τοῦ Ῥοδερίχου.

17:30 Ἀνάγνωσις τοῦ Συμποσίου τοῦ Λουκιανοῦ

Μελέτημα τοῦ Παύλου.

18:20 Διάλειμμα


18:30 Ἄσκησις ἀμφισβητήσεως

Μετὰ τοῦ Ῥοδερίχου.

19:20 Παίγνια

Μετὰ τοῦ Ῥοδερίχου.

20:00 Τέλος τῆς συνόδου


Προηγούμενος λόγος
Τί ὄφελος; Πρῶτον μὲν οἱ ἤδη πολλὰ ἔτη ἠσκημένοι τοῦ διαλέγεσθαι ‘Ρωμαϊστὶ σαφῶς γιγνώσκομεν ὡς ὠφέλιμόν ἐστι τοῦτο τὸ πρᾶγμα τοῦδε ἕνεκα· τὸ σαφέστατα τὰ

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)

Ἑπόμενος λόγος
Περὶ τῆς ἑβδόμης συνόδου Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο. Βοηθείᾳ τῆς Ἆρα συνόδου ἑλληνιζόντων μετέχειν βούλει; Ἐλθὲ οὖν παρ’ ἡμᾶς καὶ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)