Ἄλλα· 👉 ἕκτης συνόδου 👉 Ῥοδερίχου

July 17, 2019

Τόνδε τὸν λόγον ἔγραψεν ὁ Ῥοδέριχος.

Πρόγραμμα τῆς ἕκτης συνόδου

Τῇ Τετάρτῃ (28-8-2019)

17:00

Εἰσαγωγή

Οἱ μέτοχοι ἐλθόντες περὶ τῆς συνόδου καὶ περὶ ἀλλήλων μανθάνουσιν. Μελέτημα μετἁ τοῦ Παύλου (Pablo Villaoslada).

18:30

Κοινὸν φωτογράφημα καὶ διάλειμμα

 

18:45

Περὶ γραμματικῆς· τὸ ὄνομα

Ὁ Ῥοδέριχος (Rodrigo Portela) βραχέως περὶ γραμματικῶν ὀνομάτων ἐξήγησιν παρέχει ὥστε ῥᾷον τοῖς μετόχοις εἶναι ταῦτα ἀγνοοῦσιν ἑλληνιστὶ περὶ τούτων διαλέγεσθαι.

19:00

Οἵτινές εἰσιν οὗτοι;

Μελέτημα τοῦ Φερδνινάνδου (Fernando Ruiz).

19:45

ᾌσματα

ᾌδομεν ἑλληνιστί! Μετὰ τοῦ Αὐρηλίου (Oroel Marcuello) καὶ τοῦ Ἐμμανουήλ (Manuel Sierra).

20:00

Τέλος τῶν μελετημάτων τῆς ἡμέρας

 

Τῇ Πέμπτῃ (29-8-2019)

9:30

Παίγνιον

Παίζομεν μετὰ τῆς Λευκῆς (Alba Pozuelo) καὶ τῆς Ἄννης (Anne Cabeza).

10:00

Περὶ Κικέρωνος

Περὶ τοῦ Κικέρωνος παρἁ τῷ Πλουτάρχῳ ἀναγινώσκομεν, ἐν τοῖς Βίοις παραλλήλοις, μετὰ τοῦ Παύλου.

10:50

Διάλειμμα

 

11:05

Παίζωμεν καὶ μυθοποιῶμεν!

Κύβοις παίζομεν καὶ μύθους ποιοῦμεν μετὰ τῆς Λευκῆς καὶ τῆς Ἄννης.

12:05

Περὶ γραμματικῆς· τὸ ῥῆμα

Ὁ Ῥοδέριχος βραχέως περὶ γραμματικῶν ὀνομάτων ἐξήγησιν παρέχει ὥστε ῥᾷον τοῖς μετόχοις εἶναι ταῦτα ἀγνοοῦσιν ἑλληνιστὶ περὶ τούτων διαλέγεσθαι.

12:25

Διάλειμμα

 

12:40

Ἄσκησις τῆς γραμματικῆς· αἱ μετοχαί

Μετὰ τοῦ Παύλου τὴν γραμματικὴν ἀσκοῦμεν ἵνα βέλτιον τὸ ῥῆμα μανθάνωμεν.

14:00

Διάλειμμα

 

16:30

Ἄσκησις τῆς γραμματικῆς· αἱ μετοχαί

Μετὰ τοῦ Παύλου τὴν γραμματικὴν ἀσκοῦμεν ἵνα βέλτιον τὸ ῥῆμα μανθάνωμεν.

16:55

Τί γίνεται ἐν τῇ εἰκόνι;

Θαυμασίας εἰκόνας ὁρῶντες μύθους ποιοῦμεν. Μετὰ τοῦ Ῥοδερίχου.

17:40

Διάλειμμα

 

17:50

Περὶ Κικέρωνος

Περὶ τοῦ Κικέρωνος παρἁ τῷ Πλουτάρχῳ ἀναγινώσκομεν, ἐν τοῖς Βίοις παραλλήλοις, μετὰ τοῦ Παύλου.

19:00

Διάλειμμα

 

19:10

Παίγνιον

Μετὰ τῆς Λευκῆς καὶ τῆς Ἄννης παίζομεν.

19:45

ᾌσματα

ᾌδομεν ἑλληνιστί! Μετὰ τοῦ Αὐρηλίου καὶ τοῦ Ἐμμανουήλ.

20:00

Τέλος τῶν μελετημάτων τῆς ἡμέρας

 

Τῇ Παρασκευῇ (30-8-2019)

9:30

Περὶ Κικέρωνος

Περὶ τοῦ Κικέρωνος παρἁ τῷ Πλουτάρχῳ ἀναγινώσκομεν, ἐν τοῖς Βίοις παραλλήλοις, μετὰ τοῦ Παύλου.

10:50

Διάλειμμα

 

11:05

Ἀμφισβήτησις

Ὁ Ῥοδέριχος ἀμφισβήτησιν προτίθησι ποιητέαν.

12:25

Διάλειμμα

 

12:40

Ἀπὸ τῶν μύθων εἰς τοὺς συγγραφέας

Μελέτημα μετὰ τῆς Λευκῆς καὶ τῆς Ἄννης.

14:00

Διάλειμμα

 

16:30

Περὶ Κικέρωνος

Περὶ τοῦ Κικέρωνος παρἁ τῷ Πλουτάρχῳ ἀναγινώσκομεν, ἐν τοῖς Βίοις παραλλήλοις, μετὰ τοῦ Παύλου.

17:40

Διάλειμμα

 

17:50

Βία, ἁμάρτημα, κόλασις· ἡ δίκη παρὰ τοῖς Ἕλλησί τε καὶ Ἱσπανοῖς

Ὁρῶμεν, ἀναγινώσκομεν, γράφομεν, μανθάνομεν μετἁ τοῦ Αὐρηλίου.

19:00

Διάλειμμα

 

19:10

Λυκάνθρωποι

Παίζομεν μετὰ τῆς Λευκῆς καὶ τῆς Ἄννης.

20:00

Τέλος τῆς συνόδου


Προηγούμενος λόγος
Περὶ τῆς ἕκτης συνόδου Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο. Ἆρα συνόδου ἑλληνιζόντων μετέχειν βούλει; Ἐλθὲ οὖν παρ’ ἡμᾶς καὶ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἀσκῶμεν.

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)

Ἑπόμενος λόγος
Πρόγραμμα τῆς ἑβδόμης συνόδου Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο. Βοηθείᾳ τῆς Τὸ πρόγραμμα καὶ ἄλλῃ μορφῇ· ὡς PDF. 18:30Εἰσαγωγή Οἱ μέτοχοι ἐλθόντες περὶ τῆς συνόδου

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)