Ἄλλα· 👉 τρίτης συνόδου 👉 Ῥοδερίχου

February 8, 2018

Τόνδε τὸν λόγον ἔγραψεν ὁ Ῥοδέριχος.

Πρόγραμμα τῆς τρίτης συνόδου

Τῷ Σαββάτῳ (10-2-2018)

11:00

Εἰσαγωγή

Οἱ μέτοχοι ἐλθόντες περὶ τῆς συνόδου καὶ περὶ ἀλλήλων μανθάνουσι.

11:20

Ποῦ ἐποιήθησαν αὗται αἱ εἰκόνες;

Ἡ Ἄννα (Ana Mayor) φωτογραφίας τόπων τῆς νῦν τε καὶ πάλαι Ἑλλάδος δείκνυσι ἐν πορείᾳ πεποιημένας. Ἆρα ἴσμεν τίνες εἰσὶν οἱ τόποι; Τίς ἢ τί ἐκεῖ ἐγένετο;

11:50

Περὶ γραμματικῆς

Ὁ Ῥοδέριχος (Rodrigo Portela) βραχέως περὶ γραμματικῶν ὀνομάτων λέγει ὥστε ῥᾷον τοῖς μετόχοις εἶναι ταῦτα ἀγνοοῦσιν ἑλληνιστὶ περὶ τούτων διαλέγεσθαι.

12:10

Τί δ’ ἐστι καινόν, ὦ Περσεῦ;

Ὁ Ἀνσγάριος (Óscar Soto) ἡμῖν κινηματογραφικὴν σκηνὴν ἐξηγεῖται.

12:25

Διάλειμμα

12:35

Τὸ TPR ὥσπερ ἐν τῷ Polis Institute

Ὁ Παῦλος δείκνυσι πῶς λέξεις διδάσκειν προστακτικαῖς χρώμενος. Τῷ οὖν τρόπῳ TPR λεγομένῳ.

13:20

Πίνακες

Ὁ Παῦλος (Pablo Villaoslada) καὶ ὁ Ῥοδέριχος πίνακας τοῦ Τιτιανοῦ περὶ μυθολογίας δείκνυσι. Ἆρα ἴσμεν τί φαίνεται;

14:00

Διάλειμμα

17:00

Ἀσκήσεις γραμματικῆς

Ἄσκησις ἀριθμῶν μετὰ τοῦ Παύλου.

17:30

Περὶ Ἀλκιβιάδου βίου

Μελέτημα τοῦ Παύλου. Λόγον περὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου παρὰ τῷ Πλουτάρχῳ ἀναγινώσκομεν.

18:30

Διάλειμμα

18:40

Ἀσκήσεις γραμματικῆς

Ἄσκησις μετοχῶν μετὰ τοῦ Παύλου.

18:55

Παίζωμεν!

Ὁ Ῥοδέριχος παίγνια προτίθησι.

20:00

Τέλος τῶν μελετημάτων τῆς ἡμέρας

21:30

Κοινὸν δεῖπνον

Ἐν τῷ Κρητικῷ, ἑλληνικῷ ἑστιατορίῳ.

Τῇ Κυριακῇ (11-2-2018)

11:00

Περὶ Ἀλκιβιάδου βίου

Μελέτημα τοῦ Παύλου. Λόγον περὶ τοῦ Ἀλκιβιάδου παρὰ τῷ Πλουτάρχῳ ἀναγινώσκομεν.

12:00

Παίζωμεν!

Ὁ Ῥοδέριχος παίγνια προτίθησι.

12:25

Διάλειμμα

12:35

Δημοσθένους Περὶ στεφάνου

Ὁ Μιχαήλ (Miguel Ángel Ávila) Δημοσθένους λόγον καὶ μελετήματα περὶ αὐτοῦ προτίθησι.

14:00

Διάλειμμα

17:00

Παθήματα ἔρωτος παρὰ τῷ Λόγγῳ

Ἡ Λευκή (Alba Pozuelo) περὶ τοῦ Λόγγου λέγει καὶ ἐκλογὴν προτίθησι λόγων περὶ τοῦ ἔρωτος ἐκ τοῦ ἔργου αὐτοῦ.

18:00

Παίζωμεν!

Ὁ Ῥοδέριχος παίγνια προτίθησι.

18:20

Διάλειμμα

18:30

Ἐκ τοῦ 15ου αἰῶνος

Βραχεῖαν Φιλέλφου ἐπιστολὴν ὁ Ῥοδέριχος προτίθησι. Οὐ γὰρ μόνον οἱ παλαιότατοι τῇ ἀρχαίᾳ ἑλληνικῇ γλώσσῃ ἔγραφον.

19:00

Ἀμφισβήτησις

Ὁ Ῥοδέριχος ἀμφισβήτησιν προτίθησι ποιητέαν.

20:00

Τέλος


Προηγούμενος λόγος
Περὶ τῶν μελετημάτων τῶν συνεδριῶν Πάντων ἐξ ἴσου μὲν τῶν συνεδριῶν μετεχόντων, οὐδενὸς δὲ πρὸς τοὺς ἄλλους ἑταίρους διδασκάλου κατασταθέντος ἔξεστιν ἑκάστῳ, ἐὰν οὗτος βούληται,

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)

Ἑπόμενος λόγος
Περὶ τῆς τρίτης ξυνόδου Mεσοῦντος τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου ἐπὶ δεκάτῃ καὶ ἑνδεκάτῃ ἡ τρίτη ξύνοδος “Ἑλληνικοὶ διάλογοι” ξυνέβη. Λίαν γὰρ ἐχαιρήσαμεν λαλοῦντες ἀλλήλλοις

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)