Ἄλλα· 👉 πέμπτης συνόδου 👉 Ῥοδερίχου

March 1, 2019

Τόνδε τὸν λόγον ἔγραψεν ὁ Ῥοδέριχος.

Πρόγραμμα τῆς πέμπτης συνόδου

Τῇ Παρασκευῇ (1-3-2019)

18:30

Εἰσαγωγή

Οἱ μέτοχοι ἐλθόντες περὶ τῆς συνόδου καὶ περὶ ἀλλήλων μανθάνουσιν.

19:30

Περὶ γραμματικῆς· τὸ ῥῆμα

Ὁ Ῥοδέριχος (Rodrigo Portela) βραχέως περὶ γραμματικῶν ὀνομάτων ἐξήγησιν παρέχει ὥστε ῥᾷον τοῖς μετόχοις εἶναι ταῦτα ἀγνοοῦσιν ἑλληνιστὶ περὶ τούτων διαλέγεσθαι.

19:45

Ἀσκήσεις τῆς γραμματικῆς

Σὺν τῷ Παύλῳ (Pablo Villaoslada) τὴν γραμματικὴν ἀσκήσομεν ταύτῃ χρώμενοι ἵνα βέλτιον τὸ ῥῆμα μανθάνωμεν.

20:30

Τέλος τῶν μελετημάτων τῆς ἡμέρας

Τῷ Σαββάτῳ (2-3-2019)

10:00

Τὰ γένεα τῶν Ἰνδῶν

Σὺν τῷ Ἀνσγαρίῳ (Óscar Soto) τὸν Ἀρριανὸν ἀναγινώσκομεν καὶ περὶ τοῦ λόγου ἀσκήσεις ποιοῦμεν.

11:00

Περὶ γραμματικῆς· τὸ ὄνομα

Ὁ Ῥοδέριχος βραχέως περὶ γραμματικῶν ὀνομάτων ἐξήγησιν παρέχει ὥστε ῥᾷον τοῖς μετόχοις εἶναι ταῦτα ἀγνοοῦσιν ἑλληνιστὶ περὶ τούτων διαλέγεσθαι.

11:20

Διάλειμμα

11:30

Ἀπομνημονεύματα

Σὺν τῷ Παύλῳ τὸν Ξενοφῶντα ἀναγινώσκομεν.

12:30

Διάλειμμα

12:40

Ἀσκήσεις τῆς γραμματικῆς

Σὺν τῷ Παύλῳ τὴν γραμματικὴν ἀσκήσομεν ταύτῃ χρώμενοι ἵνα βέλτιον τὸ ῥῆμα μανθάνωμεν.

14:00

Διάλειμμα

16:00

Μῦθοι καὶ πίνακες

Σὺν τῷ Ῥοδερίχῳ καὶ τῇ Ἄννῃ (Ana Mayor) πρῶτον μὲν περὶ πινάκων ἀκούομεν ἐν οἷς μῦθοι ἔνεισιν αὐτοὺς ὁρῶντες, ἔπειτα δὲ οἱ μέτοχοι αὐτοὶ ἄλλους πίνακας ἐξεγοῦνται.

17:30

Διάλειμμα

17:40

Ἀπομνημονεύματα

Σὺν τῷ Παύλῳ τὸν Ξενοφῶντα ἀναγινώσκομεν.

18:40

Παρὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου τοῦ Οὐηρωνίου

Ὁ Ῥοδέριχός τινα τοῦ Ἀλεξάνδρου τοῦ Οὐηρωνίου προτίθησι ἀκουστέα. Πῶς πρέπει τοιύτοις ἀκροάμασι χρῆσθαι;

19:00

Διάλειμμα

19:05-20:00

Παίγνια

Παίζωμεν μετὰ τῆς Ἄννης καὶ τοῦ Ῥοδερίχου.

21:00

Δεῖπνον

Κοινὸν δεῖπνον ἐν ἑλληνικῷ ἑστιατορίῳ.

Τῇ Κυριακῇ (3-3-2019)

10:00

Ἀπομνημονεύματα

Σὺν τῷ Παύλῳ τὸν Ξενοφῶντα ἀναγινώσκομεν.

11:00

Ἐκ τῶν Ἀπομνημονευμάτων

Τί παρὰ τοῦ Ξενοφῶντος ἐμαθαμεν; Οἱ μέτοχοι περὶ τοῦ λόγου διαλέγονται.

12:00

Περιήγησις

Ἐν τῇ πόλει περιήγησιν ποιοῦμεν.

14:00

Τέλος τῆς συνόδου


Προηγούμενος λόγος
Περὶ τῆς πέμπτης συνόδου Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο. Βοηθείᾳ τῆς Ἆρα συνόδου ἑλληνιζόντων μετέχειν βούλει; Ἐλθὲ οὖν παρ’ ἡμᾶς καὶ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)

Ἑπόμενος λόγος
Περὶ τῆς ἕκτης συνόδου Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο. Ἆρα συνόδου ἑλληνιζόντων μετέχειν βούλει; Ἐλθὲ οὖν παρ’ ἡμᾶς καὶ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἀσκῶμεν.

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)