Ἄλλα· 👉 Παύλου

2017-07-03 11:23

Τόνδε τὸν λόγον ἔγραψεν ὁ Παῦλος.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Πάντων ἐξ ἴσου μὲν τῶν συνεδριῶν μετεχόντων, οὐδενὸς δὲ πρὸς τοὺς ἄλλους ἑταίρους διδασκάλου κατασταθέντος ἔξεστιν ἑκάστῳ, ἐὰν οὗτος βούληται, προθεῖναι μελετήματά τινα παντοδαπὰ ὡς ἡγεμόνι, οἷον τάδε·

ἐὰν οὐδεὶς μελετήματά τινα προθῇ, Ῥοδερῖκος καὶ Παῦλος ἡγεμόνες τῆς συνόδου ὄντες πάντων ἐπιμελησόμεθα.


Προηγούμενος λόγος
Τί ὄφελος; Πρῶτον μὲν οἱ ἤδη πολλὰ ἔτη ἠσκημένοι τοῦ διαλέγεσθαι ‘Ρωμαϊστὶ σαφῶς γιγνώσκομεν ὡς ὠφέλιμόν ἐστι τοῦτο τὸ πρᾶγμα τοῦδε ἕνεκα· τὸ σαφέστατα τὰ

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)