Ἄλλα· 👉 Παύλου

February 16, 2024

Τόνδε τὸν λόγον ἔγραψεν ὁ Παῦλος.

Τί ὄφελος;

Πρῶτον μὲν οἱ ἤδη πολλὰ ἔτη ἠσκημένοι τοῦ διαλέγεσθαι Ρωμαϊστὶ σαφῶς γιγνώσκομεν ὡς ὠφέλιμόν ἐστι τοῦτο τὸ πρᾶγμα τοῦδε ἕνεκα· τὸ σαφέστατα τὰ ἀρχαῖα γεγραμμένα τὰ Ρωμαϊκὰ συνιέναι. Οὕτως γὰρ πολλὰς λέξεις μὲν μεμαθήκαμεν ἀκούοντες ἄλλων ἀνθρώπων λεγόντων, αἷσπερ δὲ χρώμεθα διαλεγόμενοι αὐτοί. Πρὸς τοῖσδε τὸ ἰέναι εἰς λόγον τερπνόν ἐστι καὶ ὀτρύνει ἡμᾶς τὸ πλέονα ἀναγιγνώσκειν μάλιστα δῆτα τὸν νοῦν προσέχοντας. Ἑλληνιστὶ οὖν δὴ τὸ αὐτὸ ποιητέον ἡμῖν δοκεῖ εἶναι. Νῦν δὲ ὀλίγων παρόντων ἐμπειροτάτων τοῦ ἑλληνίζειν τὴν ἀρχαίαν γλῶτταν, δεῖ ἡμᾶς ἁθροίζεσθαι ὡς μαθησομένους ἅμα τε καὶ μελετήσοντας ταύτην τὴν καλὴν φωνήν.


Προηγούμενος λόγος
Περὶ τῆς ἐνάτης συνόδου Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο. Ἆρα συνόδου ἑλληνιζόντων μετέχειν βούλει; Ἐλθὲ οὖν παρ’ ἡμᾶς καὶ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶτταν ἀσκῶμεν.

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)

Ἑπόμενος λόγος
Πρόγραμμα τῆς ὀγδόης συνόδου Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο. 12:00 Εἰσαγωγή Οἱ μέτοχοι ἐλθόντες περὶ τῆς συνόδου καὶ περὶ ἀλλήλων καὶ περὶ ἄλλων συνόδων

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)