Ἄλλα· 👉 ἑβδόμης συνόδου 👉 Ῥοδερίχου

February 17, 2020

Τόνδε τὸν λόγον ἔγραψεν ὁ Ῥοδέριχος.

Πρόγραμμα τῆς ἑβδόμης συνόδου

Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο.

Βοηθείᾳ τῆς

Τὸ πρόγραμμα καὶ ἄλλῃ μορφῇ· ὡς PDF.


Τῇ Παρασκευῇ (28-2-2020)

18:30
Εἰσαγωγή

Οἱ μέτοχοι ἐλθόντες περὶ τῆς συνόδου καὶ περὶ ἀλλήλων καὶ περὶ ἄλλων συνόδων μανθάνουσιν.

19:30
Περιγραφὴ εἰκόνος ἐκ βραχείας κινηματογραφῆς

Μελέτημα σὺν τῷ Παύλῳ (Pablo Villaoslada).

20:30
Τέλος τῶν μελετημάτων τῆς ἡμέρας

Τῷ Σαββάτῳ (29-2-2020)

10:00

Χρήσιμα

Χρήσιμά τινα ὁ Ῥοδέριχος (Rodrigo Portela) προτίθησι.

11:15

Διάλειμμα καὶ κοινὸν φωτογράφημα

11:25

Παιδίου ἐπιστολή

Ὁ Ῥοδέριχος ἐπιστολὴν προτίθησιν ἀναγνωστέαν ὑπὸ παιδὸς τοῦ 2ου αἰῶνος πρὸς τὸν πατέρα γεγραμμένην.

11:55

Ἀσκήσεις γραμματικῆς

Ῥήματά τινα χαλεπώτερα σὺν τῷ Παύλῳ ἀσκήσομεν· τίθημι, ἵστημι, δίδωμι…

12:55

Διάλειμμα

13:00

Πῶς διδάσκομεν τοὺς τόνους γράφειν τοὺς μαθητάς

Ὁ Φερδινάνδος (Fernando Ruiz) τρόπον δείκνυσι καὶ προτίθησιν ᾧ τὰς προσῳδίας διδάσκειν.

14:00

Διάλειμμα

16:00

Γραμμάτων ὀνόματα καὶ γλώσσης ἰδέα

Μελέτημα τοῦ Ῥοδερίχου περὶ τοῦ τίνα ἐστὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων καὶ διὰ τί ἄλλοτε ἄλλως ἐκαλεῖτο.

16:30

Φάλαρις

Σὺν τῷ Παύλῳ μέρος τοῦ Φαλάρεως ὑπὸ Λουκιανοῦ γεγραμμένου ἀναγινώσκομεν.

17:30

Διάλειμμα

17:40

Παίγνια

Ὁ Ῥοδέριχος παίγνιά τινα προτίθησιν.

18:00

Περιήγησις

Ἐν τῇ πόλει περιήγησιν ποιοῦμεν ἑλληνίζοντες.

21:30

Δεῖπνον

Κοινὸν δεῖπνον ἐν ἑλληνικῷ ἑστιατορίῳ.

Τῇ Κυριακῇ (1-3-2020)

10:00

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος

Ὁ Οὑμβέρτος (Humberto Mederos) προγυμνάσματί τινι τοῦ Λιβανίου τὴν ῥητορικὴν τὴν πάλαι δείξει, ὅπως ἐν ταύτῃ τῇ τέχνῃ οἱ μαθηταὶ οἱ ἐπὶ τῶν Ῥωμαίων ἠσκοῦντο.

11:15

Διάλειμμα

11:25

Φάλαρις

Σὺν τῷ Παύλῳ μέρος τοῦ Φαλάρεως ὑπὸ Λουκιανοῦ γεγραμμένου ἀναγινώσκομεν.

12:55

Διάλειμμα

13:00

Παίγνια

Ὁ Ῥοδέριχος παίγνιά τινα προτίθησιν.

14:00

Τέλος τῆς συνόδου


Προηγούμενος λόγος
Πρόγραμμα τῆς ἕκτης συνόδου 17:00 Εἰσαγωγή Οἱ μέτοχοι ἐλθόντες περὶ τῆς συνόδου καὶ περὶ ἀλλήλων μανθάνουσιν. Μελέτημα μετἁ τοῦ Παύλου (Pablo Villaoslada). 18:30 Κοινὸν

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)

Ἑπόμενος λόγος
Περὶ τῆς ὀγδόης συνόδου Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο. Ἆρα συνόδου ἑλληνιζόντων μετέχειν βούλει; Ἐλθὲ οὖν παρ’ ἡμᾶς καὶ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶτταν ἀσκῶμεν.

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)