Ἄλλα· 👉 τετάρτης συνόδου 👉 Ῥοδερίχου

August 25, 2018

Τόνδε τὸν λόγον ἔγραψεν ὁ Ῥοδέριχος.

Πρόγραμμα τῆς τετάρτης συνόδου

Τῇ Κυριακῇ (26-8-2018)

16:00

Εἰσαγωγή

Οἱ μέτοχοι ἐλθόντες περὶ τῆς συνόδου καὶ περὶ ἀλλήλων μανθάνουσιν.

17:00

Περὶ γραμματικῆς

Ὁ Ῥοδέριχος (Rodrigo Portela) βραχέως περὶ γραμματικῶν ὀνομάτων ἐξήγησιν καὶ ἀσκήσεις παρέχει ὥστε ῥᾷον τοῖς μετόχοις εἶναι ταῦτα ἀγνοοῦσιν ἑλληνιστὶ περὶ τούτων διαλέγεσθαι.

17:45

Διάλειμμα

18:00

Αἱ Ἀθῆναι τῷ ἔτει 1674

Ὁ Ἀνσγάριος (Óscar Soto), πίνακι χρώμενος Γάλλου ζωγράφου, ἡμῖν περὶ τῶν τότε Ἀθηνῶν καὶ Ἀθηναίων ἐρεῖ.

18:30

Φιλογέλως

Ὁ Ῥοδέριχος ὀλίγα τοῦ Φιλογέλωτος ἀναγνωστέα προτίθησι.

19:00

Διάλειμμα

19:10

Παίγνια

Παίζωμεν μετὰ τῆς Ἄννης (Ana Mayor) καὶ τοῦ Ῥοδερίχου.

20:00

Τέλος τῶν μελετημάτων τῆς ἡμέρας

Τῇ Δευτέρᾳ (27-8-2018)

11:00

Ὁ Θησεὺς καὶ ὁ Μινώταυρος

Μετὰ τῆς Λευκῆς (Alba Pozuelo) περὶ τοῦ Θησέως καὶ τοῦ Μινωταύρου παρ’ Ἀπολλοδώρῳ ἀναγνώσομεν, ἔπειτα δὲ ἡμῖν τὸν μῦθον ἐν παλαιοῖς ἀγγείοις δείξει.

12:20

Διάλειμμα

12:35

Ἀληθῆ διηγήματα

Μετὰ τοῦ Παύλου (Pablo Villaoslada) ὀλίγα τῶν Λουκιανοῦ Ἀληθῶν διηγημάτων ἀναγνώσομεν.

14:00

Διάλειμμα

16:00

Χρήσιμά τινα

Ὁ Ῥοδέριχος βιβλία καὶ συνόδους καὶ ἄλλα δείξει τοῖς ἑλληνίζειν βουλομένοις χρήσιμα.

17:00

Ζῷα

Περὶ ζῴων παρὰ τοῦ Παύλου μανθάνομεν.

17:45

Διάλειμμα

18:00

Ἀληθῆ διηγήματα

Μετὰ τοῦ Παύλου ὀλίγα τῶν Λουκιανοῦ Ἀληθῶν διηγημάτων ἀναγνώσομεν.

19:00

Διάλειμμα

19:10

Παίγνια

Παίζωμεν μετὰ τῆς Ἄννης καὶ τοῦ Ῥοδερίχου.

20:00

Τέλος τῶν μελετημάτων τῆς ἡμέρας

Τῇ Τρίτῃ (28-8-2018)

11:00

Θρασύμαχος

Ὀλίγα τοῦ Θρασυμάχου ὁ Ῥοδέριχος προτίθησι ἅμα ἀναγνωστέα.

12:20

Διάλειμμα

12:35

Ἀληθῆ διηγήματα

Μετὰ τοῦ Παύλου ὀλίγα τῶν Λουκιανοῦ Ἀληθῶν διηγημάτων ἀναγνώσομεν.

14:00

Διάλειμμα

16:00

Πλανούδου Ἰνδικοὶ ἀριθμοί

Τῷ 13ῳ αἰῶνι οἱ Ἰνδικοὶ ἀριθμοὶ βραδέως εἰσήγοντο, νέον τι ὂν τοῖς πολλοῖς τῶν τότε ἀνθρώπων. Ὁ Ῥοδέριχος λόγον προτίθησι ᾧ τότε ὁ Μάξιμος Πλανούδης τοὺς νέους ἀριθμοὺς ἐξηγήσατο.

17:00

Προσῳδίαι

Ἆρα καλῶς οἶσθα πῶς γράφειν τοὺς τόνους; Βραχὺ μάθημα καὶ ἀσκήσεις προσῳδιῶν μετὰ τοῦ Ῥοδερίχου.

17:45

Διάλειμμα

18:00

Ἀληθῆ διηγήματα

Μετὰ τοῦ Παύλου ὀλίγα τῶν Λουκιανοῦ Ἀληθῶν διηγημάτων ἀναγνώσομεν.

19:00

Διάλειμμα

19:10

Παίγνια

Παίζωμεν μετὰ τῆς Ἄννης καὶ τοῦ Ῥοδερίχου.

20:00

Τέλος

Τέλος τῆς συνόδου


Προηγούμενος λόγος
Περὶ τῆς τετάρτης συνόδου Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο. Ἆρα συνόδου ἑλληνιζόντων μετέχειν βούλει; Ἐλθὲ οὖν παρ’ ἡμᾶς καὶ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)

Ἑπόμενος λόγος
Περὶ τῆς πέμπτης συνόδου Τὴν εἰκόνα διέγραψεν ἡ Σάρα Δὲλ Ῥίο. Βοηθείᾳ τῆς Ἆρα συνόδου ἑλληνιζόντων μετέχειν βούλει; Ἐλθὲ οὖν παρ’ ἡμᾶς καὶ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν

(👉 Πλέονα τοῦ λόγου…)